Trends, determinants, and newborn mortality related to thermal care and umbilical cord care practices in South Asia

Although child mortality has decreased over the last several decades, neonatal mortality has declined less substantially. In South Asia, neonatal deaths account for the majority of all under-five deaths, calling for further study on newborn care practices. | Trends, determinants, and newborn mortality related to thermal care and umbilical cord care practices in South Asia

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
14    17    1    23-09-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.