Survey of the initial management of celiac disease antibody tests by ordering physicians

Appropriate interpretation of a positive celiac antibody test by an ordering physician is important in order to institute proper management. We evaluated why children with an initial positive celiac serology were not referred for diagnostic biopsy or followed with serial testing by the ordering physician. | Survey of the initial management of celiac disease antibody tests by ordering physicians

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
90    35    1    10-06-2023
31    38    1    10-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.