Better care for babies: The added value of a modified reverse syphilis testing algorithm for the treatment of congenital syphilis in a maternity Hospital in Central African Republic

In high syphilis prevalence settings, the syphilis testing and treatment strategy for mothers and newborns must be tailored to balance the risk of over treatment against the risk of missing infants at highrisk for congenital syphilis. | Better care for babies: The added value of a modified reverse syphilis testing algorithm for the treatment of congenital syphilis in a maternity Hospital in Central African Republic

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
37    131    1    11-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.