Influence of prenatal and early-life exposures on food allergy and eczema in infancy: A birth cohort study

Few prospective birth cohort studies are available on the effects of prenatal and early-life exposures on food allergy and eczema among Chinese children. The aim of this study was to evaluate the influence of prenatal and early-life exposures on food allergy and eczema during the first year of life in a prospective birth cohort study. | Influence of prenatal and early-life exposures on food allergy and eczema in infancy: A birth cohort study

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
18    30    1    11-06-2023
11    26    1    11-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.