Factors associated with blood pressure disorders in Afro-descendant children and adolescents

Hypertension (AH) is an emerging disease that has rapidly increased in the last decades throughout the world. The increase in blood pressure (BP) is observed with growth and development and, although the manifestation of the disease is rare in childhood and adolescence, its occurrence is increasing and the causes are likely to be from different combinations of factors. | Factors associated with blood pressure disorders in Afro-descendant children and adolescents

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
14    33    1    26-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.