The prevalence and risk of urinary tract infection in malnourished children: A systematic review and meta-analysis

There are vast differences in prevalence rates of urinary tract infection (UTI) reported among malnourished children globally. We conducted a systematic review and meta-analysis to provide estimates of pooled prevalence of UTI among these children and combined UTI risk in comparison with their well-nourished counterparts. | The prevalence and risk of urinary tract infection in malnourished children: A systematic review and meta-analysis

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
154    95    1    15-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.