Prenatal findings in a fetus with X-linked recessive type of chondrodysplasia punctata (CDPX1): A case report with novel mutation

X-linked recessive chondrodysplasia punctate (CDPX1) is a rare congenital disorder of bone and cartilage development, caused by a mutation in the arylsulfatase E (ARSE) gene located on chromosome . Although most of the affected men had mild symptoms, some had more severe symptoms, and had a poor prognosis. | Prenatal findings in a fetus with X-linked recessive type of chondrodysplasia punctata (CDPX1): A case report with novel mutation

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.