Protocol for the Emory University African American maternal stress and infant gut microbiome cohort study

The microbial population of the human gut (the gut microbiome) is an integral cog in the bidirectional communication axis that exists between the gastrointestinal tract and the central nervous system. African American infants disproportionately experience multiple, overlapping vulnerabilities such as preterm birth and formula rather than breast feeding that may disrupt the development of the infant microbiome. | Protocol for the Emory University African American maternal stress and infant gut microbiome cohort study

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.