Persistence and change in behavioural problems during early childhood

Behavioural problems and psychopathology can present from as early as the preschool period. However there is evidence that behavioural difficulties may not be stable over this period. Therefore, the current study was interested in evaluating the persistence and change in clinically relevant behavioural problems during early childhood in a population-based New Zealand birth cohort. | Persistence and change in behavioural problems during early childhood

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.