Neonatal hypothermia and associated factors within six hours of delivery in eastern part of Ethiopia: A cross-sectional study

Neonatal hypothermia plays a significant role in increasing neonatal death by 80% for every 1 degree Celsius decrease of body temperature, especially in sub Saharan countries. A global burden of neonatal hypothermia indicated that 53% of Ethiopian newborns developed hypothermia due to different sociodemographic, behavioral, physiological and birth context related factors. | Neonatal hypothermia and associated factors within six hours of delivery in eastern part of Ethiopia: A cross-sectional study

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
112    360    1    11-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.