Development, evaluation and validation of a screening tool for late onset bacteremia in neonates – a pilot study

Clinical and laboratory parameters can aid in the early identification of neonates at risk for bacteremia before clinical deterioration occurs. However, current prediction models have poor diagnostic capabilities. | Development, evaluation and validation of a screening tool for late onset bacteremia in neonates – a pilot study

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    26    1    20-09-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.