Measles infection causing Bacillus Calmette-Guérin reactivation: A case report

Reactivation of the Bacillus Calmette-Guérin (BCG), manifesting as erythema, induration, ulceration or crust formation at a previous BCG inoculation site, is a common and highly specific feature of Kawasaki disease (KD). We report the unusual finding of BCG reactivation in an infant with laboratory-confirmed measles. | Measles infection causing Bacillus Calmette-Guérin reactivation: A case report

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
98    28    2    09-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.