Acute psychosocial stress and working memory performance: The potential of physical activity to modulate cognitive functions in children

Research suggests that physical activity (PA) enhances cognitive performance and prevents stress-related impairments of higher order cognitive functions like working memory (WM) performance. The aim of the current study was to investigate the effect of PA on WM performance after acute stress exposure in preadolescent children. | Acute psychosocial stress and working memory performance: The potential of physical activity to modulate cognitive functions in children

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    31    1    11-06-2023
8    31    2    11-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.