Positional treatment without mechanical ventilation in a very preterm infant with unilateral pulmonary interstitial emphysema: Case report and review of the literature

Pulmonary interstitial emphysema (PIE) in very low birth weight infants is a rare but severe complication. Although most of these air leaks develop in mechanically ventilated infants, they have also been reported in infants exposed only to nasal continuous positive airway pressure (CPAP). | Positional treatment without mechanical ventilation in a very preterm infant with unilateral pulmonary interstitial emphysema: Case report and review of the literature

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.