Successful conservative treatment of intestinal perforation in VLBW and ELBW neonates: A single centre case series and review of the literature

The current standard treatment of neonates with intestinal perforation is surgery. However, the mortality rate after surgical treatment for intestinal perforation is very high for very low birth weight (VLBW) and extremely low birth weight (ELBW) neonates. | Successful conservative treatment of intestinal perforation in VLBW and ELBW neonates: A single centre case series and review of the literature

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
80    82    4    11-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.