Imperforate anus associated with anomalous pulmonary venous return in scimitar syndrome: Case report from a tertiary hospital in Ethiopia

Scimitar syndrome is a rare form of partial anomalous pulmonary venous drainage associated with pulmonary hypertension and congestive heart failure that may lead to death in the newborn infant. Although it is described with anomalies of the lung, heart and their vascular structure, extremely rare association with imperforate anus had been reported. | Imperforate anus associated with anomalous pulmonary venous return in scimitar syndrome: Case report from a tertiary hospital in Ethiopia

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
32    9    1    18-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.