ICU admission following an unscheduled return visit to the pediatric emergency department within 72 hours

The purpose of this study was to describe the demographic characteristics and prognosis of children admitted to the intensive care unit (ICU) after a pediatric emergency department (PED) return visit within 72 h. | ICU admission following an unscheduled return visit to the pediatric emergency department within 72 hours

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
117    8    1    10-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.