Neonatal meningitis, endocarditis, and pneumonitis due to Streptococcus gallolyticus subsp. pasteurianus: A case report

Streptococcus pasteurianus is a rare cause of neonatal infection, with only 3 cases reported in the USA and 18 cases reported in other countries within the past decade. Neonatal S. pasteurianus infection typically presents as meningitis. | Neonatal meningitis, endocarditis, and pneumonitis due to Streptococcus gallolyticus subsp. pasteurianus: A case report

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
21    287    2    15-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.