Retrospective cohort study on factors associated with mortality in high-risk pediatric critical care patients in the Netherlands

High-risk patients in the pediatric intensive care unit (PICU) contribute substantially to PICU-mortality. Complex chronic conditions (CCCs) are associated with death. However, it is unknown whether CCCs also increase mortality in the high-risk PICU-patient. | Retrospective cohort study on factors associated with mortality in high-risk pediatric critical care patients in the Netherlands

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.