Associations among amino acid, lipid, and glucose metabolic profiles in childhood obesity

Plasma-free amino acid profiles have been reported to correlate with obesity and glucose metabolism, and have been studied as potentially useful biomarkers of lifestyle-related diseases affecting metabolism in adulthood. However, knowledge of these relationships is lacking in children, despite the growing public health problem posed by childhood obesity. | Associations among amino acid, lipid, and glucose metabolic profiles in childhood obesity

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
16    10    1    20-09-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.