Improving health, wellbeing and parenting skills in parents of children with special health care needs and medical complexity – a scoping review

Parenting children with special health care needs can be challenging particularly if children have complex conditions. Parents may struggle to manage their child’s health and their own emotions, contributing to poorer health outcomes for the family. | Improving health, wellbeing and parenting skills in parents of children with special health care needs and medical complexity – a scoping review

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.