Television viewing and child cognition in a longitudinal birth cohort in Singapore: The role of maternal factors

Although infant media exposure has received attention for its implications on child development, upstream risk factors contributing to media exposure have rarely been explored. The study aim was to examine the relationship between maternal risk factors, infant television (TV) viewing, and later child cognition. | Television viewing and child cognition in a longitudinal birth cohort in Singapore: The role of maternal factors

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.