Functional constipation in infancy and early childhood: Epidemiology, risk factors, and healthcare consultation

Functional constipation (FC) is a pediatric problem that is seen frequently. However, its prevalence in Asia remains undetermined. In this study we attempted to determine the prevalence, risk factors and therapeutic modalities of FC in infants and toddlers in Sri Lanka. | Functional constipation in infancy and early childhood: Epidemiology, risk factors, and healthcare consultation

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
105    49    3    26-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.