Physical growth: Is it a good indicator of development in early childhood in lowand middle-income countries?

Growth and early development (ECD) are vital outcomes for children. This study aimed to examine the association between child growth and overall development in children aged 3 to 5 years in low- and middleincome countries. | Physical growth: Is it a good indicator of development in early childhood in lowand middle-income countries?

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
22    295    1    20-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.