Oral diseases and oral health related behaviors in adolescents living in Maasai population areas of Tanzania: A crosssectional study

Oral diseases, such as dental caries, tooth wear, dental erosion and periodontal diseases are major health problems in many societies. The study aim was to explore the association between oral health related behaviors and the presence of oral diseases in adolescents living in Maasai population areas in the northern part of Tanzania. | Oral diseases and oral health related behaviors in adolescents living in Maasai population areas of Tanzania: A crosssectional study

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
323    46    2    11-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.