Novel mutations of the POLR3A gene caused POLR3-related leukodystrophy in a Chinese family: A case report

POLR3-related leukodystrophy is an autosomal recessive neurodegenerative disorder characterized by onset time ranging from the neonatal period to late childhood, progressive motor decline that manifests as spasticity, ataxia, tremor, and cerebellar symptoms, as well as mild cognitive regression and hypodontia. | Novel mutations of the POLR3A gene caused POLR3-related leukodystrophy in a Chinese family: A case report

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
58    29    3    11-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.