A unique case of acute brain haemorrhage with left ventricular systolic failure requiring ECMO

Acute left ventricular (LV) systolic failure as a consequence of acute severe brain injury with status epilepticus in a young infant is not common; managing such a patient on extracorporeal membrane oxygenation (ECMO), which requires proper anticoagulation adds further substrate to a particularly intriguing and novel case worthy of reporting. | A unique case of acute brain haemorrhage with left ventricular systolic failure requiring ECMO

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.