Neonatal mortality risk assessment using SNAPPE- II score in a neonatal intensive care unit

There are many scoring systems to predict neonatal mortality and morbidity in neonatal intensive care units (NICU). One of the scoring systems is SNAPPE-II (Score for Neonatal Acute Physiology with Perinatal extension-II). | Neonatal mortality risk assessment using SNAPPE- II score in a neonatal intensive care unit

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.