Impact of antiretroviral treatment on height evolution of HIV infected children

Antiretroviral treatment (ART) has been shown to have a beneficial effect on the weight evolution but its effect on height remains unclear. We described patterns of height evolution and identified predictors of catch-up growth in HIV-infected children on ART. | Impact of antiretroviral treatment on height evolution of HIV infected children

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
32    38    1    10-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.