Current practice and awareness of pediatric off-label drug use in Shanghai, China -a questionnaire-based study

Off-label drug use is widespread in pediatric drug treatment, and the implementation of guidelines on this topic remains challenging. The objective of this study was to evaluate current practice and awareness of healthcare professionals towards pediatric off-label drug use, as well as the barriers to guideline implementation among pediatric healthcare professionals in Shanghai, China. | Current practice and awareness of pediatric off-label drug use in Shanghai, China -a questionnaire-based study

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    41    2    29-05-2023
18    35    1    29-05-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.