Increased risk of pulmonary hypertension following premature birth

Pulmonary hypertension (PAH) among children and adults has been linked to premature birth, even after adjustments for known risk factors such as congenital heart disease and chronic lung disease. The aim of this population-based registry study was to assess the risk of PAH following exposure to premature birth and other factors in the decades when modern neonatal care was introduced and survival rates increased. | Increased risk of pulmonary hypertension following premature birth

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.