Genotypes of glycoprotein B gene among the Indian symptomatic neonates with congenital CMV infection

Cytomegalovirus [CMV] is a causative agent of congenital infection worldwide and often leads to neurological deficits and hearing loss in newborns. Infants born with symptomatic congenital Cytomegalovirus infection [cCMV] are at significant high risk for developing adverse long-term outcomes. | Genotypes of glycoprotein B gene among the Indian symptomatic neonates with congenital CMV infection

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
22    8    1    23-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.