Improvement in gross motor function and muscle tone in children with cerebral palsy related to neonatal icterus: An open-label, uncontrolled clinical trial

The aim of this study was to evaluate the effectiveness of transplantation of autologous bone marrow mononuclear cell (BMMC) for improving gross motor function and muscle tone in children with CP related to neonatal icterus. | Improvement in gross motor function and muscle tone in children with cerebral palsy related to neonatal icterus: An open-label, uncontrolled clinical trial

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.