Development and validation of a Chinese parental health literacy questionnaire for caregivers of children 0 to 3 years old

Given the limited information on parental health literacy measurements, the study aimed to develop and validate the Chinese Parental Health Literacy Questionnaire for caregivers of children 0 to 3 years old. | Development and validation of a Chinese parental health literacy questionnaire for caregivers of children 0 to 3 years old

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.