Understanding unplanned readmissions for children undergoing surgery in a single pediatric general surgical department

The aim of the current research was to investigate the unplanned readmission rates and identify the risk factors of unplanned readmissions in pediatric general surgical specialties. | Understanding unplanned readmissions for children undergoing surgery in a single pediatric general surgical department

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.