Diagnosis of Fraser syndrome missed out until the age of six months old in a lowresource setting: A case report

Fraser syndrome is a rare genetic disorder that often presents with ocular, renal, genital and limb’s congenital anomalies. The prognosis of this genetic disorder depends on the severity of the combination of congenital malformations, some of which may be fatal. The diagnosis of Fraser syndrome is based on established clinical criteria and genetic tests. | Diagnosis of Fraser syndrome missed out until the age of six months old in a lowresource setting: A case report

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.