Prospective case control study of iron deficiency and the risk of febrile seizures in children in South Korea

Febrile seizures are the most common type of seizure in the first 5 years of life, and many factors that increase seizure risk have been identified. This study was performed to examine the association between iron status and febrile seizures in children in South Korea. | Prospective case control study of iron deficiency and the risk of febrile seizures in children in South Korea

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
58    11    1    08-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.