The vulnerability to alcohol, tobacco, and drug use of adolescents in Hong Kong: A phenomenological study

In Hong Kong, the use of alcohol, tobacco, and other drugs (ATOD) is associated with strong peer influences; frequently absent parents; academic pressures; and a lack of interpersonal skills to cope with stress and conflict. It is posited that this social context alters the nature of the adolescent risk of using ATOD. | The vulnerability to alcohol, tobacco, and drug use of adolescents in Hong Kong: A phenomenological study

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.