Does the fortified milk with high iron dose improve the neurodevelopment of healthy infants? Randomized controlled trial

Since iron plays an important role in several physiological processes, its deficiency but also overload may harm the development of children. The aim was to assess the effect of iron–fortified milk on the iron biochemical status and the neurodevelopment of children at 12 months of age. | Does the fortified milk with high iron dose improve the neurodevelopment of healthy infants? Randomized controlled trial

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.