Favorable impact of long-term exercise on disease symptoms in pediatric patients with inflammatory bowel disease

Evidence is growing that both short- and long-term physical exercise have the potential to positively impact on the physiological system related to inflammatory indices, though, such patterns are unknown for pediatric patients with Inflammatory Bowel Disease (IBD). | Favorable impact of long-term exercise on disease symptoms in pediatric patients with inflammatory bowel disease

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.