Comparison of NIV-NAVA and NCPAP in facilitating extubation for very preterm infants

Various types of noninvasive respiratory modalities that lead to successful extubation in preterm infants have been explored. We aimed to compare noninvasive neurally adjusted ventilatory assist (NIV-NAVA) and nasal continuous positive airway pressure (NCPAP) for the postextubation stabilization of preterm infants. | Comparison of NIV-NAVA and NCPAP in facilitating extubation for very preterm infants

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.