Congenital bronchopulmonary foregut malformation: Systematic review of the literature

Congenital bronchopulmonary foregut malformation (CBPFM) is a rare congenital malformation involving both the digestive and respiratory system. Early diagnosis is difficult, and delayed recognition may result in considerable complications. | Congenital bronchopulmonary foregut malformation: Systematic review of the literature

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.