Echocardiography-guided percutaneous closure of perimembranous ventricular septal defects without arterial access and fluoroscopy

Traditional percutaneous device closure of perimembranous ventricular septal defects (PmVSDs) is a minimally invasive technique, but can result in high radiation exposure and can result in potential arterial complications. | Echocardiography-guided percutaneous closure of perimembranous ventricular septal defects without arterial access and fluoroscopy

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    35    2    10-06-2023
304    24    2    10-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.