Pneumococcal carriage among children under five in Accra, Ghana, five years after the introduction of pneumococcal conjugate vaccine

The study objective was to determine the carriage and serotype distribution of Streptococcus pneumoniae among children in Accra, Ghana, five years after the introduction of the pneumococcal conjugate vaccine (PCV-13) in 2012. | Pneumococcal carriage among children under five in Accra, Ghana, five years after the introduction of pneumococcal conjugate vaccine

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.