An economic analysis of human milk supplementation for very low birth weight babies in the USA

An exclusive human milk diet (EHMD) using human milk based products (pre-term formula and fortifiers) has been shown to lead to significant clinical benefits for very low birth weight (VLBW) babies (below 1250 g). | An economic analysis of human milk supplementation for very low birth weight babies in the USA

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
309    40    1    10-08-2022
16    9    1    10-08-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.