Sports facilities, socio-economic context and overweight among the childhood population in two southern European cities: A cross sectional study

To evaluate relationship between socio-economic environment and overweight in Madrid and Barcelona, adjusting for possible confounding factors. | Sports facilities, socio-economic context and overweight among the childhood population in two southern European cities: A cross sectional study

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    84    1    14-07-2024
2    106    2    14-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.