Kawasaki disease in infants less than one year of age: An Italian cohort from a single center

Few data are currently available for Kawasaki disease (KD) below 12 months especially in Caucasians. This study aims to analyze clinical and laboratory features of KD among an Italian cohort of infants. | Kawasaki disease in infants less than one year of age: An Italian cohort from a single center

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.