Effect of play-based family-centered psychomotor/psychosocial stimulation on the development of severely acutely malnourished children under six in a lowincome setting: A randomized controlled trial

The World Health Organization (WHO) recommends incorporating psychosocial stimulation into the management of severe acute malnutrition (SAM). However, there is little evidence about the effectiveness of these interventions for SAM children, particularly when serious food shortages and lack of a balanced diet prevail. | Effect of play-based family-centered psychomotor/psychosocial stimulation on the development of severely acutely malnourished children under six in a lowincome setting: A randomized controlled trial

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    26    2    10-06-2023
60    35    2    10-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.