Misdiagnosis of scrub typhus complicated by hemophagocytic syndrome

This study sought to analyze the cases of clinical misdiagnosis of scrub typhus complicated by hemophagocytic syndrome. We retrospectively reviewed the medical records for diagnoses, clinical course, chest X-ray findings, laboratory data, and antibiotic therapy. | Misdiagnosis of scrub typhus complicated by hemophagocytic syndrome

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
143    112    2    11-06-2023
101    154    5    11-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.