Household, maternal, and child related determinants of hemoglobin levels of Ethiopian children: Hierarchical regression analysis

Anemia remains a major public health problem among children under five years old in Ethiopia, rising unexpectedly from 44% national prevalence in 2011 to 57% in 2016. In this study, we investigated the household, maternal and child-related dietary and non-dietary factors associated with hemoglobin (Hb) level of infants and young children. | Household, maternal, and child related determinants of hemoglobin levels of Ethiopian children: Hierarchical regression analysis

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.